熱石

Massage kết hợp đá nóng

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 熱石

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  按摩結合熱石。 熱量深入滲透到肌肉中以釋放張力,有助於使身體,思想和精神完美和諧

  Rè shí
  ànmó jiéhé rè shí. Rèliàng shēnrù shèntòu dào jīròu zhōng yǐ shìfàng zhānglì, yǒu zhù yú shǐ

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : Liên hệ,000VNĐ